Vanliga frågor och svar

FAQ ger dig svar på de vanligaste frågorna.

Om festivalen

Festivalen WALLSTREET är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum och på landsbygder. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till Sveriges attraktivitet, identitet och innovationskraft. WALLSTREET leder vägen för konsten och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.  

WALLSTREET festival samlar boende, kommuner och företag för att bidra till nya konstnärliga berättelser där de bor och verkar. Syftet är att grannar och konstnärer tillsammans skapar platser som berör och betyder något för dem.

För WALLSTREET är platsens själ och betydelse viktig. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är central för en hållbar utveckling. WALLSTREET handlar om att grannskap tillsammans med professionella konstnärer och kreatörer i det lilla ger nytt liv till sina egna platser, för att i det stora bidra till en bättre värld. Det gäller såväl platsens själ, som platsens fysiska miljö.

Delaktighet och konst binder människor samman, skapar stolthet och ger en känsla av sammanhang. När vi på djupet kan spegla oss själva i en plats, känner vi oss hemma och bryr oss om den. Vi vårdar och är varsamma om den närmiljö vi själva varit med och skapat. Det vi berör, berör ofta oss.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

Tillsammans med kommuner och företag i Sverige vill vi utveckla och genomföra Europas mest intressanta och största festival för offentlig konst sommaren 2025. Vi vill skapa publika platser med konstverk i världsklass som bygger samman och sätter Sverige på kartan genom samverkan – för gladare samhällen och en snällare värld.

Konstfestivalen WALLSTREET handlar om att konstnärer och grannar skapar platser med betydelse. Konst är avgörande för stadens själ, dess samspel och attraktivitet.

Vi har gjort detta tidigare: Hösten 2019 genomförde vi festivalen i Nacka kommun tillsammans med 12 privata företag, vilket gav nackaborna 20 nya konstverk. Sommaren 2022 genomförde vi festivalen i Stockholmsregionen där Stockholm, Nacka och Upplands-Bro kommuner medverkade tillsammans med 20 privata bolag, vilket totalt gav över 100 nya offentliga konstverk. Festivalen är en succé – boende, besökare och företag älskar konsten!

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

WALLSTREET festival 2025 äger rum i flera olika kommuner i Sverige sommaren 2025. Festivalen pågår alla sommarmånader juni, juli och augusti med aktiviteter såsom t ex guidade bussturer.

Vi har valt att inte ha något specifikt tema. Vi uppmuntrar dock medverkande konstnärer att ta hänsyn till platsens själ som inspel i arbetet. Världen i stort har just nu flera högaktuella oundvikliga teman vi alla måste förhålla oss till, såsom klimatkris, krig, Agenda 2030 och behovet av nya synsätt på livet i stort. Vi tror att det är mer än nog som utgångspunkt för konstnärerna med frihet att tolka, gestalta och bidra i relation till aktuell plats och de människor som bor och vistas där.

 • Kommuner i Sverige (vi verkar i de kommuner som gått med i festivalen)
 • Yrkesverksamma konstnärer och konstkonsulter
 • Privata företag i Sverige – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare men även företag från andra branscher
 • Bransch- och intresseorganisationer i Sverige
 • Akademi och skola från olika platser i Sverige

WALLSTREET festival 2025 arrangeras med den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm konst & arkitektur” som plattform. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Sverige – i städer och på landsbygder. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som uttryck och resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag samt några bransch- och intresseorganisationer. Även andra juridiska personer kan vara medlemmar.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma offentliga rum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen. WALLSTREET ingår i det övergripande konceptet ”Cities of Art”. Såväl WALLSTREET som Cites of Art är registrerade varumärken för den globala arenan. Den ideella organisationen ”Storstockholm konst & arkitektur” har licens att använda varumärket WALLSTREET i samband med genomförande av WALLSTREET festival 2025 som också gäller för medverkande partners.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

WALLSTREET festival verkar utifrån en fristående plattform i form av den politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur”. Plattformen erbjuder även en initierad politisk dialog om konstens kraft med stöd av forskning. Alla partier för en gemensam sak.

Medverkande kommuner skall följa principen om armlängds avstånd. Politiker medverkar inte i varken projektgrupp eller konstråd för WALLSTREET festival, eller i styrelsen för den ideella föreningen som är plattform för projektet.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i Sverige. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

Ja. Alla medverkande partners uppmuntras följa miljöpolicyn i största möjliga utsträckning. Policyn är inte ett krav men en kraftfull begäran.

MILJÖPOLICY

 • Val av färger skall göras i samarbete med fasad/betong färgleverantörer som är experter på området. Färgen skall vara både rätt typ av färg för underlaget, vara av högsta kvalitet och uppnå de tekniska krav på färg som fastighetsägarens/markägarens tekniska förvaltning har. Färgen ska ha låg miljöpåverkan märkt med Svanen alternativt EU-blomman (ECO-label). Färgen skall ha en hållbarhet på mellan 15-20 år (utsatt läge för t ex väder och vind påverkar livslängden).
 • Projektet skall arbeta förebyggande med impregnering av murar och fasader för att öka hållbarheten och minska behovet av underhåll.
 • Material till skulpturala konstverk skall i största möjliga mån ha naturliga material såsom trä, järn, natursten.
 • Festivaltröjor och andra projektrelaterade plagg och marknadsföringsprodukter skall vara miljömärkta, exempelvis GOTS (Global Organic Textile Standard) och Fairtrade
 • Minst hälften av konstnärerna skall vara från Sverige. Resande konstnärer ska i största möjliga mån åka tåg. Eventuella flygresor skall klimatkompenseras.
 • Vid behov av fordonsdriven transport utgör samåkning och kollektiv transport alltid första val.
 • Vid användning, leasing eller hyra av fordon ska fordon som drivs med förnybara bränslen alternativt el väljas.
 • Lokala assistenter användes i första hand.
 • Maskiner skall hyras lokalt i största möjliga mån och vara elektrifierade.
 • Allt material skall källsorterats
 • Alla färgrester skall lämnas till ÅVC.
 • Material så som penslar och rollers skall återanvändas mellan de olika verken i den mån det går.
 • All festivalrelaterad mat skall vara vegetarisk eller vegansk och i största möjliga mån vara ekologisk och närodlad.

För grannskapet

Grannskap betyder alla de som bor och verkar inom ett specifikt geografiskt område. Grannskap omfattar både boende privatpersoner och de lokala företag och organisationer som finns i området. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är av stor vikt för en hållbar utveckling.

De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. WALLSTREET samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Är du medborgare som är intresserad av att veta mer om konsten i ditt närområde och vill delta i festivalen? Kontakta i första hand din lokala konstförening eller annan lokal organisation som har en samordnande funktion i ditt grannskap. WALLSTREET festival samverkar med lokala föreningar som samordnare i frågor som rör platsens konstnärliga berättelser.

Grannar kan t ex: Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde; Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen; Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er); Delta i öppna samtal med konstnären.

WALLSTREET 2025 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

 • En variation i konstnärliga discipliner och uttryck som signalerar öppenhet och mångfald
 • Nyproduktion, återvunnen konst, renoverad konst – fokus på bildkonst och formkonst
 • Offentlig konst i våra gemensamma vardagsrum – WALLSTREET är en ren utomhusfestival
 • Konst för kommunernas och hela Sveriges boende, besökare, företagare
 • Tillfällig konst och permanent konst
 • Konst med omsorg om personers, platsers och planetens själ
 • Konst där konstnärlig kvalitet säkerställs av projektets konstråd och auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, curators och operativa projektledare)
 • Konst som finansieras av beställare – kommuner och privata näringsidkare

Det vet vi inte än. Konsten hamnar där festivalens medverkande partners bestämmer att de vill satsa på konst, oavsett om det gäller kommunen eller privata näringslivet. Processen om val av plaster kommer pågå t.o.m. våren 2025 och redovisas allt eftersom på denna webbsida.

Det du som boende kan göra är att kontakta din lokala konstförening. Hur jobbar ditt grannskap med konstnärliga berättelser? Vi uppmuntrar grannskap att gå samman och prata om sin egen plats. Vilka berättelser präglar platsen? Hur påverkar platsen och dess berättelser oss? Hur kan det bli bättre?

För konstnärer

Ja ett konstnärligt råd finns, bestående av medverkande kommuners ansvariga för offentlig konst samt externa representanter med konstnärlig kompetens. Rådet fungerar som råd, stöd och bollplank i frågor som rör den konstnärliga processen. Rådet stärker konstnärens yrkesroll. Rådets syfte är också samordning och lärande genom informationsutbyte och kunskapsdelning.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i Sverige. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor.

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

WALLSTREET festival välkomnar yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som redan är aktivt. Festivalen kommer även omfatta konst utöver detta Open Call såsom installationer, skulpturer, muralmålningar och performances. Allt kureras av festivalens curators och konstkonsulter. Som stöd finns också ett konstnärlig råd bestående av människor med hög kompetens inom konstnärlig kvalitet och medskapande.

WALLSTREET har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

För partners

 • Ideell förening är plattform för festivalen och finansieras dels genom medlemskap och dels genom ”Tickets”
 • Mycket erfaren övergripande projektledning. Varje partner har sin egna interna projektledare.
 • Gemensam kommunikationsplattform och strategi. Varje partner har sin egna interna kommunikatör.
 • Partners från olika delar av samhället
 • Partners är främst kommuner och fastighetsägare som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via ”Ticket” som finansierar övergripande projektledning  och ger kommersiella rättigheter
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Förmedling av konst mellan konstnär och partner sker via av föreningen auktoriserade driftbolag (konstkonsulter, operativa projektledare, curators)
 • I samspel med forskning, bransch- och intresseorganisationer

WALLSTREET

Connecting people and place through the power of public art.

A movement for happier communities and a kinder world.

Impacting humanity to become more aware.

 • WALLSTREET festival är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget och högsta kompetens att möta er där ni är!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Det vi behöver veta för att ge er en mer exakt uppskattning om tid är vad ni vill åstadkomma med medverkan. Hur många konstverk ungefär? Ett? Tio? Tjugo? Hur mycket vill ni göra själva, hur mycket vill ni att konstkonsulter gör? Hur mycket aktiviteter vill ni göra, hur inkluderande av medborgarna/medarbetarna vill ni vara etc. Detta kopplas till tidsplanen för hela projektet.
 1. WALLSTREET festival (WS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och mellan 50 000 – 700 000 för kommuner beroende på antal medborgare boende i kommunen.
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras sommaren 2025. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.