School free

Riktar sig till dig som arbetar med någon typ av pedagogisk verksamhet, exempelvis skola, förskola, kulturskola eller fritidsverksamhet.

Det här får du med en school free ticket

Genom att teckna en School Free Ticket får du och din verksamhet tillgång till en pedagogisk handledning här på sajten för att arbeta med offentlig konst under läsåret 24-25. Ni får även tillgång till en yta där ni presenterar ert arbete och kan ta del av andras. Era verk får möjlighet att visas upp under festivalprogrammet 2025. Alla medverkande får också ett fint WALLSTREET festival diplom.

WALLSTREET festival engagerar barn och unga i hela landet i arbetet med att på olika sätt skapa offentlig konst. Genom detta pedagogiska material inbjuds alla olika verksamheter att vara med och sätta färg på sin närmiljö, skapa kring ett gemensamt tema och väcka olika platser till liv. Under festivalen kommer det att finnas olika tillfällen för verken att synas. Målet är att tillsammans skapa 1000 verk.

VARFÖR SKAPA OFFENTLIG KONST?

 • Verka för yttrandefrihet och demokrati. Lyfta barn och ungas röster då deras berättelser gestaltas genom konst och sätts i sammanhang där de påverkar.
 • Engagera medborgare i ert närområde. Ge barn och unga möjlighet att ta plats i det offentliga rummet och bidra med konst som invånarna känner att de kan relatera till.
 • Öka kunskap om stadsmiljö och hur man arbetar hållbart.
 • Synliggöra platser samt göra dem tryggare och finare. Miljöer som upplevs som fula eller otrygga får ett lyft och ett konstprojekt skapar möjligheter till samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för olika områden.
 • Möjliggöra möten mellan generationer och över geografiska områden.

Genom arbetet kan deltagarna tillgodogöra sig grunderna i hur man skapar ett offentligt konstverk från planering till materiallära, teknik och genomförande. De får delta i en konstnärlig process från idé till färdigt resultat. De behöver inte ha tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete utan metoderna kan anpassas så att alla kan vara med på sina villkor.

HUR KAN OFFENTLIG KONST SKAPAS?

Vi verkar för en process där deltagarna skapar verk tillsammans. Det förutsätter att det är deltagarna som är konstnärerna och din roll som pedagog och handledare är att stötta och leda dem mot deras mål. Genom att bestämma vissa ramar som en färgpalett samt ett tema av bred karaktär, såsom drömmar, minnen eller något ur de globala målen tillåts du som pedagog eller handledare ändå ha en bra övergripande blick av konstverkets riktning och arbetsprocessen. Dessa ramar bör sättas innan påbörjat arbete.

Med stöd av färgpalett och tema kan ansvarig pedagog styra processen på ett övergripande plan, utan att påverka de personliga berättelserna och uttrycken hos deltagarna för mycket. Denna process är att betrakta som ett ramverk för det gemensamma konstverket. Utifrån detta ramverk kan en slutgiltig komposition av alla individuella berättelser sedan komponeras. Detta verk blir då enhetlig i form av färg och tematik samt möjliggör en stor bredd i den konst som skapas. En grundtanke pedagogen kan bära med sig är att vi ska endast limma och binda boken, vi ska inte skapa innehållet; detta görs av deltagarna.

Pedagoger och konstnärliga ledare har ett stort ansvar i att förmedla materialkännedom samt instruera hur respektive verktyg används. Detta förutsätter att pedagogen själv, inte bara behärskar, utan är bekväm med den uttrycksform som arbetet använder sig av. För att bli bekväm i ett hantverk krävs praktiserande, det går alltså inte på teoretisk väg skapa sig en fullständig uppfattning om hur material och verktyg beter sig. Testa gärna de material och tekniker ni vill använda. Det kan exempelvis göras i en arbetsgrupp som en teamövning. Längre ner ser ni inspiration på olika tekniker.

VAD SKAPAS FÖR KONSTVERK?

Konsten som skapas påverkas av en rad olika parametrar som är specifika för er såsom plats, material och metod, tidsåtgång samt antal deltagare. Utöver dessa faktorer kan samarbetspartners och ålder på deltagarna påverka utformningen av verket. För ett gynnsamt resultat är öppen dialog mellan deltagare, handledare, beställare och medborgare att rekommendera. 

 • En variation i konstnärliga discipliner och uttryck som signalerar öppenhet och mångfald
 • Tillfällig och permanent konst
 • Utforskande konst där processen är minst lika viktig som resultatet
 • Konst med omsorg om personers, platsers och planetens själ
 • Konst som förnöjer, förskönar, förvånar…

OLIKA TYPER AV INSATSER

Wall Street Stockholm arbetar med 5 olika växlar eller typer av insatser i processen. Allt hänger ihop som ett kretslopp:

 • VÄXEL 0 – STJÄRNSTOFT / Tar tillvara på platsens särart och själ. Allt börjar med en analys eller kartläggning av för att få fram en grundläggande bild av vad som präglat, präglar och/eller ska prägla platsen.
 • VÄXEL 1 – TOMTEBLOSS / Små eller stora korta tillfälliga installationer. Verk som finns några timmar, en dag eller månad på en plats.
 • VÄXEL 2 – LÄGERELD / Små eller stora längre tillfälliga installationer. Verk som finns flera månader eller år på en plats.
 • VÄXEL 3 – LAVA / Små eller stora permanenta installationer. Verk som kommer till för att stanna på en plats under lång tid.
 • VÄXEL 4 – VINTERGATAN (alla ljuspunkter bildar tillsammans en stor galax) syftar till drift och förvaltning av konsten. Det är viktigt att tänka på denna aspekt i tilkomsten av konsten då det påverkar kostnader för drift och olika hållbarhetsaspekter mm.

STEG FÖR STEG EXEMPEL

 1. Utse en ansvarig, formera en arbetsgrupp och besluta vilka deltagare som ska skapa verket. Det är bra att ha någon med estetisk kunskap och någon med budget- och platsansvar representerade i gruppen. Om ni inte har den estetiska kompetensen inom er verksamhet finns möjlighet att köpa in den genom en School Co-Lab Ticket – ett erbjudande om samverkan med extern professionell konstnär till en kostnad av SEK 25 000 som kan finansieras genom ”Skapande skola”.
 2. Fundera på vilka platser som skulle kunna vara lämpliga för ett konstverk. Är det en vägg som behöver motiv? En entré som behöver blir mer inbjudande? En skogsdunge som behöver bli en sagovärld? En skolgård som behöver fyllas med drömmar? Äger ni platsen eller finns det närliggande platser där ni kan samverka med andra? Finns det byggprojekt som är planerade eller pågår där ni kan samverka?
 3. Välj er ambitionsnivå utifrån riktlinjerna ovan: Stjärnstoft, Tomtebloss, Lägereld eller Lava.
 4. Bestäm en färgskala, material och tematik för verket. Förslag på tema är: drömmar, minnen, förebilder, upplevelser, favoritplats. Välj ett brett tema som alla deltagare kan relatera till. Temat kan också hämtas ur olika styrdokument som kursplaner eller politiska dokument som de globala målen. Förslag på material är färg, mosaik, trä, lera, återbruk, textil. Välj material som ni har erfarenhet av men var inte heller rädda för att testa nytt.
 5. Planera in tid för arbetet och genomför. Dokumentera processen och visa upp här på sajten och i era sociala medier med #wallstreetstockholm
 6. Anordna en stor vernissage där deltagarna får möjlighet att bjuda in släkt och vänner. Bjud på snacks och dryck. Meddela lokalpress.
 7. Börja planera nästa offentliga konstverk.

TIPS FÖR OLIKA VERKSAMHETER

TIPS TILL FÖRSKOLAN

 • Var uppmärksam på ditt närområde, finns det gatukonst i närheten av er?
 • Om ja, försök att hitta skapandeformer utifrån denna såväl på plats vid konsten som på förskolan.
 • Anpassa material och metod; vissa material lämpar sig väl för arbete utomhus, såsom kritor, ritplattor, olika sorters fotolösningar mm.
 • Vidare kan det vara stimulerande att variera material och metod, dvs. arbeta med flera uttrycksformer parallellt exempelvis digitalt och analogt skapande.
 • Anpassa yta till gruppstorlek, uttrycksform, årstid samt vad som finns att tillgå, exempelvis kalkkritor på torr asfalt, pinnar i snö, akrylfärger på större pappersark.

TIPS TILL GRUNDSKOLAN

 • Arbeta med taktila material såsom tyger, trä och ståltråd med ambitionen att implementera ordinarie bildundervisning i projekten samt även försöka hitta komplement till denna, vilket med fördel kan sträcka sig utanför ramen av ordinarie bildundervisning.
 • Om möjlighet finns, exempelvis genom skapande skola, kan utomstående kreatörer med spetskompetens tas in och erbjuda experimentella och ofta nya uttrycksformer med nya material och verktyg.
 • Samarbeten över ämnen (med fördel inom arbetslaget) med exempelvis en bildlärare som ansvarig.Arbetet kan då sträcka sig över en hel termin eller längre.
 • Utnyttja skolgården och närområdet för skapandeprocessen och placering av slutgiltigt
 • Koppla till globala hållbarhetsmålen.

TIPS TILL GYMNASIESKOLAN

 • Arbeta med fördel med tredimensionella material och/eller för eleverna nya material med ambitionen att implementera ordinarie bildundervisning i projekten samt även försöka hitta komplement till denna, vilket med fördel kan sträcka sig utanför ramen av ordinarie bildundervisning.
 • Koppla till globala hållbarhetsmålen.

TIPS TILL FRITIDSGÅRDAR

 • Inkludering samt försöka arbeta brett med rekrytering av deltagare.
 • Platsspecifika verk i eller runt fritidsgå
 • Utgå från deltagarnas idéer och tankar.
 • Kontraktera externa handledare med konstnärlig kompetens.

TIPS TILL KULTURSKOLAN

 • Arbeta med ferieanställda ungdomar i samarbete med stadsdelsförvaltningar.
 • Introducera och testa nya tekniker inom bild och form.
Medverkan i WALLSTREET
Kryssa i åldersgrupp på era deltagare.
Se info om de olika växlarna ovan. Kryssa i ett av alternativen ovan.
Vi vill gärna veta vad ni planerar att göra! Texten lägger vi sedan upp på webbsidan. Använd max 1000 tecken inkl blanksteg.
Vart ska den som vill kolla på det ni gör åka? Skriv gatuadress med gatunummer!
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här kan ni ladda upp bilder på den plats ni jobbar med eller eventuellt skissmaterial. Max 2 filer max 20 mb per uppladdad fil.